jmcadmin

Long Term Care Project

JMC ได้ทำการออกแบบและพัฒนาแพลทฟอร์ม Long Term Care (LTC) ให้กับโครงการวิจัยภายใต้การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับดูแลประชากรผู้สูงวัยในเขตเทศบาลขอนแก่น  ตามนโยบายขอนแก่นเมืองอัจฉริยะด้านสุขภาพ โดยระบบดังกล่าวช่วยเพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพการทำงานให้กับ อสม.ประจำหมู่บ้าน 

Health Reporting System in Digital Health Avatar Project

JMC ได้พัฒนา Health Reporting System in Digital Health Avatar ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ช่วยสร้างความตระหนักถึงการดูแลหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ดีขึ้น ผ่านแอพลิเคชั่นบันทึกค่าสุขภาพ แล้วรายงานผลสุขภาพออกมาในรูปแบบร่างเสมือนสามมิติรายบุคคล

Roche Open Innovation Challenges for ‘Greater Accessibility’

เมื่อวันที่  21-22 ธันวาคม 2563 ทีมได้เข้าร่วมแข่งขันออกแบบนวัตกรรมเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงการบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้แก่ทุกคนในสังคม โดยได้นำเสนอการนำ “Lifecare platform เข้าไปช่วยติดตามสุขภาพของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” ภายในชุมชน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงและรับรู้สุขภาพของตนเองอย่างถูกต้อง

Innovation Hackathon 2021 by Innovation Hub KKU

JMC มีความต้องการใช้ LINE มาเป็นตัวช่วยในการสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจ  จึงได้เข้าร่วมการแข่งขันในฐานะผู้ประกอบการ จับคู่กับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สร้าง “น้องสุขขี” Line Official Accout เพื่อบันทึกค่าน้ำตาลในเลือดส่วนบุคคล สำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเบาหวาน  เมื่อวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2564

Healthhack by Prudential Thailand 2021

เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2564 ทีมได้เข้าร่วมการแข่งขัน Hackathon แบบออนไลน์ ในหัวข้อเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (Health Technology) โดยได้นำเสนอในหัวข้อ “JMC platform for Drive Wellbeing Culture throughHealth Literacy”

3 Community project at KhonKaen, Thailand

JMCQCS ร่วมสร้างแกนนำสุขภาพ ให้มีความเข้าใจและเข้าถึงเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านแอพพลิเคชั่น Life Care โดย JMCQCS ในการบันทึกค่าสุขภาพต่างๆ ของคนในชุมชน โดยนำร่อง 3 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ระยะเวลาทั้งสิ้น 6 เดือน  (พฤศจิกายน 2563 – เมษายน 2564) โดยการสนับสนุนจาก Depa และ กองทุนสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่น