Project

Long Term Care Project

JMC ได้ทำการออกแบบและพัฒนาแพลทฟอร์ม Long Term Care (LTC) ให้กับโครงการวิจัยภายใต้การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับดูแลประชากรผู้สูงวัยในเขตเทศบาลขอนแก่น  ตามนโยบายขอนแก่นเมืองอัจฉริยะด้านสุขภาพ โดยระบบดังกล่าวช่วยเพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพการทำงานให้กับ อสม.ประจำหมู่บ้าน 

Health Reporting System in Digital Health Avatar Project

JMC ได้พัฒนา Health Reporting System in Digital Health Avatar ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ช่วยสร้างความตระหนักถึงการดูแลหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ดีขึ้น ผ่านแอพลิเคชั่นบันทึกค่าสุขภาพ แล้วรายงานผลสุขภาพออกมาในรูปแบบร่างเสมือนสามมิติรายบุคคล

3 Community project at KhonKaen, Thailand

JMCQCS ร่วมสร้างแกนนำสุขภาพ ให้มีความเข้าใจและเข้าถึงเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านแอพพลิเคชั่น Life Care โดย JMCQCS ในการบันทึกค่าสุขภาพต่างๆ ของคนในชุมชน โดยนำร่อง 3 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ระยะเวลาทั้งสิ้น 6 เดือน  (พฤศจิกายน 2563 – เมษายน 2564) โดยการสนับสนุนจาก Depa และ กองทุนสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่น