Our Experiences

Previous Next สวัสดีค่ะ วันนี้น้องพอใจขอมาแนะนำให้ทุกคนลองใช้งานแชทบอทน้องพอใจ ที่สามารถใช้งานได้ในไลน์ เพื่อบันทึกค่าสุขภาพและดูค่าย้อนหลังด้วยกดเลย >> lin.ee/IhCLYG1ท่านใดที่ได้ใช้น้องพอใจในการติดตามสุขภาพแล้ว และอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาให้น้องพอใจใช้งานได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น สามารถร่วมแนะนำหรือติชมน้องพอใจผ่านแบบฟอร์มนี้ได้เลยค่ะhttps://forms.gle/1HdW6eTXzgy2Radd6

JMC ได้ทำการออกแบบและพัฒนาแพลทฟอร์ม Long Term Care (LTC) ให้กับโครงการวิจัยภายใต้การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับดูแลประชากรผู้สูงวัยในเขตเทศบาลขอนแก่น  ตามนโยบายขอนแก่นเมืองอัจฉริยะด้านสุขภาพ โดยระบบดังกล่าวช่วยเพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพการทำงานให้กับ อสม.ประจำหมู่บ้าน 

JMC ได้พัฒนา Health Reporting System in Digital Health Avatar ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ช่วยสร้างความตระหนักถึงการดูแลหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ดีขึ้น ผ่านแอพลิเคชั่นบันทึกค่าสุขภาพ แล้วรายงานผลสุขภาพออกมาในรูปแบบร่างเสมือนสามมิติรายบุคคล

เมื่อวันที่  21-22 ธันวาคม 2563 ทีมได้เข้าร่วมแข่งขันออกแบบนวัตกรรมเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงการบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้แก่ทุกคนในสังคม โดยได้นำเสนอการนำ “Lifecare platform เข้าไปช่วยติดตามสุขภาพของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” ภายในชุมชน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงและรับรู้สุขภาพของตนเองอย่างถูกต้อง