Our Experiences

JMC มีความต้องการใช้ LINE มาเป็นตัวช่วยในการสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจ  จึงได้เข้าร่วมการแข่งขันในฐานะผู้ประกอบการ จับคู่กับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สร้าง “น้องสุขขี” Line Official Accout เพื่อบันทึกค่าน้ำตาลในเลือดส่วนบุคคล สำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเบาหวาน  เมื่อวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2564 ทีมได้เข้าร่วมการแข่งขัน Hackathon แบบออนไลน์ ในหัวข้อเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (Health Technology) โดยได้นำเสนอในหัวข้อ “JMC platform for Drive Wellbeing Culture throughHealth Literacy”

JMCQCS ร่วมสร้างแกนนำสุขภาพ ให้มีความเข้าใจและเข้าถึงเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านแอพพลิเคชั่น Life Care โดย JMCQCS ในการบันทึกค่าสุขภาพต่างๆ ของคนในชุมชน โดยนำร่อง 3 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ระยะเวลาทั้งสิ้น 6 เดือน  (พฤศจิกายน 2563 – เมษายน 2564) …